22/01/2020 - 08:19

Đề nghị phát triển các ngành công nghiệp

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp hỗ trợ. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

- Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”: Trình UBND thành phố xin gia hạn thời gian đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành “Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025”, do điều chỉnh lại chính sách cho phù hợp Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ý kiến của Bộ Tài chính.

- Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP Cần Thơ theo hướng hiện đại: Ngành Công thương đã hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương và sẽ trình Hội đồng thẩm định trước khi trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

- Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến chuyên sâu TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Sở Công thương đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề án.

 

Chia sẻ bài viết