24/09/2019 - 03:07

Đề nghị nâng cấp, mở rộng đường

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923, cầu Tây Đô. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923, cầu Tây Đô đã được Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND thành phố đưa vào danh mục mời gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào tháng 8 năm 2018 theo hình thức đối tác công tư.

Hiện nay, dự án đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát để xem xét triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (xây dựng - chuyển giao) do đó chưa thể triển khai được các bước tiếp theo. Trường hợp đến năm 2020, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định hoặc vì lý do khác không thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chia sẻ bài viết