18/05/2018 - 21:57

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy:

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên theo gương Bác 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (CT05), khóa XII, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), quần chúng thực hiện. Đánh giá những kết quả bước đầu qua 2 năm triển khai, thực hiện CT05, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết:

- Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành CT05, BTV Thành ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, việc thực hiện CT05 phải gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và các phong trào cách mạng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên. Đặc biệt, BTV Thành ủy đã tổ chức 2 hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, CT05 của Bộ Chính trị và đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố cho CB từ cấp trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện và CB chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Qua hội nghị, có nhiều ý kiến tâm huyết, nhiều giải pháp đề xuất thực hiện hiệu quả…Các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII; tổ chức cho CB, ĐV ký kết, đăng ký học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII và các quy định của Đảng.

Qua 2 năm thực hiện CT05, thành phố có nhiều tập thể, cá nhân có mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả thiết thực. Hầu hết CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt các cấp đều giữ vững phẩm chất, đạo đức, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm giải quyết dứt điểm bức xúc của nhân dân. Đặc biệt, các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện CT05 với thực hiện NQTW4 khóa XII. Trong 2 năm qua, có 255 tập thể và cá nhân được Thành ủy và UBND thành phố tuyên dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện CT05.

* Thưa đồng chí, việc thực hiện CT05 gắn với NQTW4 khóa XII đạt những kết quả nổi bật gì và có những vấn đề gì cần lưu ý trong thời gian tới?

- Kết quả nổi bật nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo tinh thần NQTW4 khóa XII gắn CT05 được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, năm 2016 và 2017 có 4 tập thể và 47 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và có 41 cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu vi phạm bị thi hành kỷ luật; có 225 trường hợp không còn đủ tư cách ĐV bị xóa tên trong danh sách ĐV; có 102 trường hợp không tha thiết đứng trong hàng ngũ của Đảng được đưa khỏi Đảng; có 18 trường hợp vi phạm bị khai trừ khỏi Đảng…

Qua theo dõi việc tổ chức đăng ký học tập và làm theo Bác, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, hầu hết CB, ĐV giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường kiên định, vững vàng, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy với công việc; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và các tiêu cực xã hội khác. Từ đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV được ngăn chặn và đẩy lùi.

Các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen. Ảnh: Anh Dũng 

Thời gian tới, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện CT05 và NQTW khóa XII gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những khâu, những lĩnh vực còn hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiên quyết đấu tranh, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện CT05 thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế gì, thưa đồng chí?

- Việc thực hiện CT05 vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể. Một số cơ quan, đơn vị thiếu cách làm mới, thiếu khâu đột phá nên kết quả chưa thật sự nổi bật; chưa xây dựng được mô hình làm theo hiệu quả để nhân rộng. Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số tổ chức cơ sở đảng, CB, ĐV chưa cao, một số CB, ĐV thiếu gương mẫu, chưa quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống nên tình trạng vi phạm trong Đảng vẫn còn nhiều. Chương trình hành động của tập thể và cam kết của cá nhân trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiếu cụ thể; chưa chọn những vấn đề “nổi cộm”, “bức xúc” để tập trung giải quyết…

*  Thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy có giải pháp cụ thể gì, thưa đồng chí?

- BTV Thành ủy đã ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; chỉ đạo cấp ủy đảng triển khai thực hiện với yêu cầu tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả NQTW4 và Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Theo tôi, các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho CB, ĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Nhất là các nội dung: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Cần lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, CB, ĐV của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Cần gắn kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…Từng chi bộ cần liên hệ theo chủ đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ; định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các ĐV của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.

Từng ĐV giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình; chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Các cấp ủy đảng đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết