20/09/2020 - 06:07

Ông Đào Nhum, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn:

Xác định giải pháp quyết liệt và hiệu quả để giảm nghèo bền vững

Được tiếp cận Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi thống nhất nội dung đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tôi cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025.

Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố cần nghiên cứu đề ra giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo. Đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn; phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; quản lý quy hoạch, trật tự kỷ cương đô thị có mặt chưa nghiêm; giao thông một số nơi đi lại còn khó khăn; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa năng động...

Về chỉ tiêu giảm nghèo, theo tôi, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025 thành phố còn tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) dưới 0,5% là chưa phù hợp và khó thực hiện. Bởi vì, tôi nhận thấy, hiện nay, số hộ nghèo còn lại hầu hết là những người già neo đơn, mất khả năng lao động, hoặc bệnh tật và hộ nghèo thiếu việc làm, thiếu tư liệu sản xuất. Nếu quyết tâm thực hiện chỉ tiêu này, tôi đề nghị Dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ thành phố cần xác định giải pháp có tính khả thi, quyết liệt và hiệu quả để giảm nghèo bền vững. Cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để đảm bảo tính bền vững và thể hiện tính nhân văn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc Khmer.

Mặt khác, tôi đề nghị, Dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ thành phố lần này cần có giải pháp tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm đề ra chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết