08/04/2021 - 09:21

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? 

Hỏi: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Ðáp: Theo quy định tại Ðiều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Ðiều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

• Nguyên tắc bầu cử phổ thông.

• Nguyên tắc bình đẳng.

• Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

• Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Hỏi: Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Ðáp: Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế  độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HÐND theo quy định của pháp luật (trừ những người bị tước quyền bầu cử theo quy định của pháp luật).

Hỏi: Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?

Ðáp:

• Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú.

• Mỗi người chỉ được ghi tên vào danh sách những người ứng cử ở 1 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 1 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND thuộc 1 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng.

• Mỗi cử tri chỉ được bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 1 phiếu bầu đại biểu HÐND ở mỗi cấp.

• Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt.

Hỏi: Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

Ðáp: Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Hỏi: Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?

Ðáp: Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Nguồn: Tài liệu Hỏi - Ðáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn)

Chia sẻ bài viết