04/06/2023 - 19:36

Vạch lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh cho ngành Giao thông vận tải TP Cần Thơ

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 2-6-2023, thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn TP Cần Thơ.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 876/QÐ-TTg ngày 22-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP Cần Thơ. Yêu cầu đặt ra là xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, đúng chức năng, lĩnh vực được giao quản lý cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo; xây dựng lộ trình hợp lý, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và bền vững trong thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Nền tảng chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành Giao thông vận tải là sự chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ, dựa vào thể chế và quản trị hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu tổng quát là triển khai hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050. Mục tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2030, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành Giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết trong đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí mê-tan của Việt Nam. Giai đoạn đến năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050. Kế hoạch cũng xác định lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, giao thông đô thị theo từng giai đoạn cụ thể...

MINH HUYỀN

 

Chia sẻ bài viết