09/11/2018 - 22:32

Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố Trực thuộc Trung ương lần VII năm 2018

Tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh, hướng tới phát triển bền vững 

(CT)- Thc hin tha thun hp tác gia 5 cơ quan Báo Đảng thành ph trc thuc Trung ương, ngày 9-11-2018, ti Hà Ni, Báo HàNimi đã t chc Hi tho ln th VII năm 2018 vi ch đề: Vai trò ca Báo chí trong tuyên truyn xây dng đô th thông minh, hướng ti phát trin bn vng.

Lãnh đạo Báo Hải Phòng nhận Cờ luân lưu, đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng lần thứ VIII năm 2019.

D hi tho có các đồng chí: Nguyn Văn Hiếu, Cc Phó Cc Báo chí, B Thông tin và Truyn thông; Nguyn Văn Phong, y viên Ban Thường v, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành y Hà Ni; đại din lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành ph Hà Ni cùng 5 cơ quan Báo Đảng ca 5 thành ph trc thuc Trung ương và nhiu cơ quan Báo Đảng đại din cho các khu vc trong c nước.

Tham lun ti hi tho, các đại biu đều xác định xây dng đô th thông minh, hướng ti phát trin bn vng đang là mc tiêu ca nhiu nơi trên thế gii. Ti Vit Nam, đã có gn 20 tnh, thành ph đang trin khai, hoc khi động các đề án v xây dng đô th thông minh. Vi ch đề Báo Cn Thơ tuyên truyn góp phn xây dng thành ph thông minh, lãnh đạo Báo Cn Thơ đã nêu khái quát v tm quan trng ca thành ph trong vic đóng vai trò động lc thúc đẩy mnh m s phát trin ca toàn vùng ĐBSCL. Tham lun cũng nêu rõ đề án, các Ngh quyết ca Thành y v vic xây dng TP Cn Thơ phát trin thành đô th thông minh. Đồng hành cùng thành ph thc hin l trình xây dng thành ph tr thành đô th thông minh, Báo Cn Thơ tp trung đẩy mnh thông tintuyên truyn gii thiu cho các cp, các ngành trên địa bàn thành ph nhng thông tin toàn din v xây dng thành ph thông minh trước tác động ca cuc cách mng công nghip 4.0 hin nay. Báo Cn Thơ cũng s tiếp tc đẩy mnh ng dng công ngh thông tin, ch động đổi mi, nâng cao cht lượng v ni dung và hình thc, tăng tính định hướng, tính thuyết phc nhm góp phn to tiếng nói đồng thun xã hi trong vic thc hin các nhim v chính tr ca thành ph.

Tại Hội thảo, Báo HàNộimới trao Cờ luân lưu cho Báo Hải Phòng- đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng lần thứ VIII, năm 2019.

Tin, nh: HOÀI THU

Chia sẻ bài viết