10/05/2021 - 18:45

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Về chức năng và nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Ðô thị HÐND thành phố được quy định chung trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Theo đó, Ban Ðô thị là cơ quan của HÐND thành phố, có nhiệm vụ: tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HÐND thành phố liên quan đến lĩnh vực đô thị; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực đô thị do HÐND thành phố hoặc thường trực HÐND thành phố phân công.

Ðồng thời, tham gia cùng thường trực HÐND thành phố và các ban của HÐND thành phố giám sát hoạt động của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong các lĩnh vực đô thị; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách. Bên cạnh đó là tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực đô thị do HÐND hoặc thường trực HÐND thành phố phân công. Ban Ðô thị chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả hoạt động với thường trực HÐND và HÐND thành phố.

Ban đô thị của HÐND thành phố trực thuộc Trung ương còn chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giao thông, xây dựng, môi trường, tổ chức cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương.

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết