16/08/2022 - 19:37

Tình hình thu hồi đất thực hiện các dự án

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị cho biết tình hình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

- Ðối với các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: Trong những tháng đầu năm 2022, Trung tâm thực hiện kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường 217 trường hợp, diện tích khoảng 14,61ha; họp xét tính pháp lý 76 trường hợp, diện tích khoảng 3,98ha; thông qua hội đồng 50 trường hợp; trình mới 56 trường hợp, với số tiền 36.606.720.624 đồng; trình bổ sung 6 trường hợp, với số tiền 733.692.142 đồng; trình tạm cư 93 trường hợp, với số tiền 1.851.600.000 đồng. Qua đó, có quyết định phê duyệt kinh phí 85 trường hợp, diện tích khoảng 5,11ha, với số tiền 91.082.947.763 đồng; chi trả bồi thường 107 trường hợp, diện tích khoảng 4,79ha, với số tiền 87.799.834.841 đồng. Có quyết định phê duyệt chính sách tái định cư 72 trường hợp. Bàn giao mặt bằng 94 trường hợp, diện tích khoảng 4,59ha.

- Ðối với các dự án do UBND quận, huyện thực hiện: có 66 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Ðất đai, với diện tích là 135,71ha. 6 tháng đầu năm, UBND các quận, huyện đã triển khai thực hiện thu hồi đất 6/66 dự án (6 dự án vốn ngân sách) với diện tích 4,99ha, chiếm tỷ lệ 2,31% (tính trên tổng diện tích đăng ký thu hồi năm 2022). Ðồng thời, đang thực hiện thu hồi đất 12 dự án (gồm 11 dự án vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách) với diện tích 30,58ha; đã thu hồi đất 8,27ha; chiếm tỷ lệ 27%. Chưa thực hiện thu hồi đất 48 dự án, với diện tích 100,16ha…

Chia sẻ bài viết