09/06/2019 - 17:13

Thông tin việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí xử lý nước thải

Cử tri thành phố đề nghị thông tin việc quản lý, sử dụng nguồn thu 500 đồng/m3 để xử lý nước thải sinh hoạt đối với quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Nội dung trả lời của Sở Tài chính thành phố như sau:

Qua phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Sở Tài chính xin báo cáo nội dung quản lý, sử dụng nguồn thu 500 đồng/m3 để xử lý nước thải sinh hoạt đối với quận Ninh Kiều và Bình Thủy cụ thể như sau:

- Chủ trương thu phí: Theo Quyết định số 756/QĐ-UB ngày 4-3-2004 của UBND thành phố về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên phạm vi quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, với mức thu là 500 đồng/m3 nước sạch. Từ tháng 1 năm 2014 đến nay, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 500 đồng/m3 nước sạch chỉ áp dụng trên phạm vi quận Ninh Kiều, các quận huyện còn lại  thu phí là 300  đồng/m3 nước sạch (theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 10-1-2014 của UBND thành phố).

- Việc quản lý, theo dõi tại đơn vị: Số tiền phí thu được, Công ty giữ hộ và gửi vào tài khoản đặc biệt theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2011/UB ngày 24-5-2005 về việc  cho phép Công  ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ mở tài khoản thu phí nước thải tại chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Cần Thơ và Công văn 2851/UBND-KT ngày 19-7-2016 cho phép mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.

- Tổng số phí đã thu được tính đến cuối tháng 4 năm 2019 (cập nhật trên sản lượng tiêu thụ và số liệu tài chính của Công ty) là: 50.660.811.794 đồng.

- Tính đến nay, số phí thu được và tiền lãi phát sinh chưa sử dụng và được giữ trong tài khoản tiền gửi như đã báo cáo ở phần trên. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét, cho phép sử dụng, như sau: (1) trả nợ dự án thoát nước và xử lý nước thải cho Bộ Tài chính (theo Công văn số 4532/BTC-QLN của Bộ Tài chính); (2) thanh toán chi phí vận hành thử nghiệm nhà máy xử lý nước thải từ tháng 7 năm 2017 đến nay; (3) thực hiện dự án nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2001/BTNMT; (4) mở rộng nhà máy và hệ thống đường ống xử lý nước thải cho các địa bàn lân cận; (5) thực hiện các nhiệm vụ chi có liên quan đến dự án (theo nội dung cam kết với nhà tài trợ).

Chia sẻ bài viết