25/01/2008 - 09:22

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) tới báo cáo viên khu vực phía Nam

Ngày 24-1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên khu vực phía Nam, định kỳ tháng 1-2008 để nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa X); kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2007, kế hoạch năm 2008; tình hình và kết quả chống tham nhũng trong thời gian vừa qua; tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2007, phương hướng nhiệm vụ 2008; tổng kết tổ chức và hoạt động báo cáo viên khu vực phía Nam năm 2007.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo: Hội nghị Trung ương 6 lần này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trong 9 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã tập trung trao đổi, bàn bạc và thông qua các Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Hội nghị cũng đã thông qua Kết luận về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012; Kết luận về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết