08/12/2016 - 09:32

Từ 16-1-2017

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện tối đa 10 ngày

(CT)- Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30-11-2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-1-2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10-10-2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Thông tư quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ thì đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV thì trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm hoàn thành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình Bộ Công thương phê duyệt; đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạn áp sau các trạm 110kV thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm hoàn thành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt…

Thông tư còn nhấn mạnh, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm đảm bảo thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm và hành lang lưới điện (nếu có) không quá 5 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm. Ngoài ra, về thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện (nếu có) tối đa là 7 ngày làm việc với lưới điện trung áp trên không, không quá 10 ngày làm việc với lưới điện trung áp ngầm. Hằng năm, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về kết quả, đánh giá tình hình thực hiện thời gian tiếp cận điện năng.

Với chủ đầu tư các dự án điện lực, Thông tư quy định, phải thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt và định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình hình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, trước ngày 15-7 và ngày 15-1 hằng năm, đơn vị phân phối điện phải báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm với cơ quan quản lý quy hoạch tình hình đầu tư xây dựng các công trình điện và thực hiện đấu nối của các khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng.

P.N

Chia sẻ bài viết