10/06/2018 - 15:48

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố

Thấm nhuần lời kêu gọi của Bác, tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực 

Cách đây 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại TP Cần Thơ. Chủ tịch Võ Thành Thống cho biết:

- Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn nói chung đã có những chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, các ngành quan tâm. Các phong trào thi đua đã có bước tiến bộ; nội dung, hình thức thi đua phong phú và thiết thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị… góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập quốc tế của thành phố. Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, "Người tốt việc tốt", nhân tố mới được biểu dương, khen thưởng kịp thời, góp phần động viên, giáo dục, nêu gương cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và toàn xã hội.

Công tác khen thưởng đã cơ bản phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương. Việc đề xuất khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, bám sát luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng và dân chủ. Trong đó, có chú ý khen cơ sở, tập thể nhỏ, các thành phần kinh tế, công nhân, nhân dân lao động… Đặc biệt, việc khen thưởng đột xuất (trong lao động sản xuất; đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật...) ngày càng được quan tâm. Việc khen thưởng trong hệ thống tổ chức Đảng được mở rộng thông qua các chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), "Dân vận khéo"... Bên cạnh các mức thưởng áp dụng theo quy định của Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành các quyết định thưởng kèm theo cho các chuyên đề, hội thi, hội diễn và đột xuất trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, nghiên cứu khoa học... Chính việc khen thưởng kịp thời đã tích cực khích lệ, cổ vũ và động viên phong trào. Công tác khen thưởng thành tích kháng chiến đã cơ bản hoàn thành; tổ chức trao tặng, truy tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: Q.LAM
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: Q.LAM

Riêng đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của  thành phố, thưa đồng chí?

- Ở từng phong trào thi đua, UBND thành phố đã kịp thời ban hành, điều chỉnh, bổ sung các Kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả. Nổi bật là phong trào thi đua "Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thành phố hoàn thành 100% huyện đạt nông thôn mới. Tất cả các huyện đã triển khai sâu rộng, tích cực, chủ động ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới để cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay thành phố có 27/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Phong Điền được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, có 14 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới được thành phố biểu dương, khen thưởng.

Phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020 được triển khai tích cực. Qua đó khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước... Trong năm 2017, thành phố đã tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 40 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong nộp thuế và đề cử 8 doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Phong trào thi đua "Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội" đạt nhiều kết quả phấn khởi. Đến nay, toàn thành phố có 172 dự án, mô hình giảm nghèo, với 116 dự án, mô hình đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong quá trình phát động và tổ chức các phong trào thi đua, còn những khó khăn, hạn chế gì cần khắc phục, thưa đồng chí?

- Bên cạnh những đổi mới, chuyển biến như đã nêu, công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua từng lúc từng nơi chưa đồng đều. Nhiều phong trào thi đua còn hình thức, chưa tạo được động lực thi đua từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân; hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua đôi lúc chưa cao. Một số nơi chưa gắn phong trào thi đua với lợi ích của người lao động; công tác khen thưởng chưa bám sát các phong trào thi đua, chưa lấy kết quả phong trào thi đua làm căn cứ, cơ sở để khen thưởng nên tác dụng, động viên, giáo dục, nêu gương trong khen thưởng chưa đạt yêu cầu.

 Công tác khen thưởng một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, chưa đúng quy định, báo cáo thành tích chưa đạt yêu cầu; công tác kiểm tra, đánh giá, xét khen thưởng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, kịp thời, liên tục; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng kiêm nhiệm, thiếu ổn định nên ít nhiều hạn chế trong vai trò tham mưu.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thành phố đã phát động, tổ chức thực hiện phong trào, đợt thi đua cao điểm nào, thưa đồng chí?

- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 152 ngày 3-10-2017 phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018); phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 - 02/01/2019). Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố thực hiện các nội dung trọng tâm: tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả, nhất là phong trào thi đua theo chủ đề năm 2018 của thành phố "Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân", bám sát mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra từ đầu năm, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đơn vị, địa phương phấn đấu trong tháng 11, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh được thành phố giao của năm 2018. Qua kết quả phát động phong trào thi đua, có 128 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; giới thiệu 8 đại biểu là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực tham dự Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 6-2018.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong thành phố tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo; với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018 và trong thời gian tới.  

Xin cảm ơn đồng chí!

QUỲNH LAM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết