02/06/2013 - 20:31

Các cấp ủy Đảng quận Ninh Kiều

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận Ninh Kiều họp bàn công tác quy hoạch cán bộ.

Trong số 73 cán bộ (CB) quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2015-2020, có 42,46% cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), 35,61% nữ; trên 97% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 42,46% trình độ cao cấp và cử nhân chính trị… Kết quả trên phần nào cho thấy công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của quận trong nửa nhiệm kỳ qua được các cấp ủy đảng thuộc đảng bộ quận Ninh Kiều chú trọng và chủ động hơn trong xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa…

Theo đồng chí Lê Cẩm Thoa, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, nhằm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) các cấp đủ chuẩn chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chủ động xây dựng đội ngũ kế thừa, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Quận ủy, các cấp ủy đảng ở quận Ninh Kiều luôn chú trọng thực hiện tốt công tác CB. Đi đôi với tiến hành chặt chẽ các bước trong công tác quy hoạch, chú ý lựa chọn những CB có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, hàng năm, các cấp ủy đảng trong quận luôn dựa vào kết quả đánh giá CB, chất lượng đảng viên, ý kiến nhận xét của cấp ủy đảng nơi cư trú để rà soát, bổ sung quy hoạch. Trong quy hoạch CB, các cấp ủy đảng luôn ưu tiên lựa chọn những CB trẻ, CB nữ được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển; thực hiện tốt phương châm quy hoạch “động” và “mở”, số lượng quy hoạch cho một chức danh có nhiều người và một người quy hoạch nhiều chức danh. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch CB, chất lượng đội ngũ CB quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp của quận giai đoạn 2015-2020 được nâng lên, trong đó CB trẻ và CB nữ chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê của Ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, trong số 73 CB quy hoạch vào BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ CB trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 42,46%, tỷ lệ CB nữ chiếm 35,61%; trong số 496 CB quy hoạch vào cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy và trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ CB trẻ (dưới 40 tuổi) và tỷ lệ CB nữ đều chiếm trên 35%.

Song song với công tác quy hoạch CB, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng quận Ninh Kiều đã đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CB. Nhằm động viên, khuyến khích CB đi đào tạo, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, các cấp ủy đảng luôn tạo thuận lợi về mặt thời gian; áp dụng chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 26-11-2010 của UBND thành phố. Ngoài ra, các cấp ủy đảng còn có chính sách hỗ trợ cho CB đi học, như: CB được cử đi học cao cấp chính trị tập trung tại Học viện Chính trị hành chính Khu vực II là 500 ngàn đồng/ CB, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 là 1 triệu đồng/ CB và đối tượng 3 là 300 ngàn đồng/ CB…Nhờ thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thời gian qua, nhiều CB trong quận đã tích cực học tập nâng cao trình độ. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng quận Ninh Kiều đã cử 500 CB đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt. Trong đó, cử 27 CB đi học tiến sĩ, thạc sĩ; cử 41 CB học đại học chuyên môn; cử 32 CB đi học cao cấp chính trị - hành chính, 240 CB đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cử 77 CB đi bồi dưỡng chuyên môn quản lý nhà nước… Nhiều CB được cử đi đào tạo nâng cao trình độ đã vận dụng kiến thức đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Hồng Tuyết Trân, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, bộc bạch: “Trước đây, tôi tốt nghiệp trung cấp dược, được Đảng ủy phường và Quận ủy cử đi tham gia khóa đào tạo Đại học Hành chính đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức chuyên môn, vận dụng tốt vào thực tiễn công tác”. Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, đến nay, trình độ CB nói chung, trình độ đội ngũ CB trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của quận đã được nâng lên. Đến nay, trong số 276 công chức, viên chức quản lý nhà nước cấp quận, có 2,54% cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học, 71,38% trình độ chuyên môn đại học, 23,19% trình độ chuyên môn cao đẳng và trung cấp; 21,74% trình độ cao cấp lý luận chính trị, 26,81% trình độ trung cấp lý luận chính trị. Trong tổng số 224 cán bộ, công chức phường có 1,79% trình độ chuyên môn sau đại học, 42,41% trình độ chuyên môn đại học, 41,07% trình độ chuyên môn cao đẳng và trung cấp; 5,8% trình độ cao cấp lý luận chính trị, 35,27% trình độ trung cấp lý luận chính trị. Trong số 73 CB quy hoạch BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 có 16,43% trình độ chuyên môn sau đại học, 80,82% trình độ chuyên môn đại học; 42,46% trình độ cao cấp lý luận chính trị, 42,83% trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Nhằm xây dựng đội ngũ CB có bản lĩnh vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Quận ủy Ninh Kiều đã đẩy mạnh công tác luân chuyển CB. Đồng chí Lê Cẩm Thoa, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, khẳng định: “BTV Quận ủy xác định, luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý là nhằm mục đích thử thách, đào tạo, bồi dưỡng CB dự bị, CB có triển vọng để sau thời gian luân chuyển sẽ bố trí những chức vụ lãnh đạo, gánh vác trọng trách lớn hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì thế, nửa nhiệm kỳ qua, BTV Quận ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh việc luân chuyển CB”. Từ năm 2011 đến nay, BTV Quận ủy đã tiến hành luân chuyển 29 CB. Trong đó, luân chuyển từ quận về cơ sở 11 CB; luân chuyển từ phường về quận 2 CB; luân chuyển giữa phòng, ban này sang phòng, ban khác 7 CB, luân chuyển CB từ đảng, đoàn thể sang cơ quan nhà nước và ngược lại 8 CB; luân chuyển giữa phường này sang phường khác 1 CB. Nhìn chung, việc luân chuyển đã giúp CB trưởng thành nhanh và toàn diện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị quận... Nhiều đồng chí sau thời gian luân chuyển đã trưởng thành hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Thái Bảo, Chủ tịch UBND phường Tân An. Năm 2011, từ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án quận, đồng chí được luân chuyển về tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND phường Tân An, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tân An. Hai năm qua, đồng chí Bảo gắn bó với các phong trào, lãnh đạo, điều hành UBND phường thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên giao. Hoặc như đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Quận ủy được luân chuyển về giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hòa từ tháng 9-2012 đến nay. Đồng chí Mỹ Hạnh, bộc bạch: “Vị trí công tác mới giúp tôi trải nghiệm thực tiễn, nắm bắt kiến thức trên nhiều lĩnh vực, qua đó tôi ngày càng vững vàng, tự tin hơn trong xử lý công việc…”.

Để chủ động hơn nữa trong công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển CB, thời gian tới, BTV Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung quy hoạch CB theo quy định; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ CB và luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý. Trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2010-2015, hầu hết CB trong quy hoạch BCH Đảng bộ quận có trình độ đạt chuẩn theo quy định; 80% CB cấp cơ sở có trình độ chuyên môn và chính trị đạt chuẩn theo quy định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết