01/04/2017 - 17:19

Nhịp cầu dân cử

Tăng cường quản lý chất thải tại các bệnh viện

Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố, đại biểu chất vấn về việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn tại các bệnh viện. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện của Sở Y tế thành phố như sau:

* Về quản lý chất thải lỏng tại các bệnh viện:

Theo quy định tất cả các bệnh viện khi xây dựng đều kèm theo hệ thống xử lý nước thải y tế đạt theo QCVN 28:2010/BTNMT. 8/8 bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện được trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế.

UBND thành phố đã phê duyệt kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại 3 bệnh viện (Da Liễu, Tai Mũi Họng, Mắt – Răng Hàm Mặt). Sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới để cải tạo hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại 3 bệnh viện (Phụ sản, Y học cổ truyền, Đa khoa quận Ô Môn).

* Về quản lý chất thải rắn tại các bệnh viện:

- Sở Y tế đã triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT về quản lý chất thải y tế. Theo Thông tư này, chất thải rắn y tế gồm: chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải y tế thông thường.

- Hằng năm Sở Y tế đều phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra liên ngành về công tác quản lý chất thải tại tất cả các đơn vị.

- 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý.

Đối với chất thải y tế nguy hại: Các bệnh viện không tự xử lý mà chỉ thực hiện phân loại, thu gom và hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và tiến hành bàn giao chất thải y tế nguy hại cho đơn vị xử lý theo quy định.

Đối với chất thải y tế thông thường: Bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố và các chi nhánh ở các quận, huyện hoặc các công ty chuyên thu gom chất thải sinh hoạt được cấp phép để thu gom, vận chuyển và xử lý hằng ngày.

Đối với chất thải y tế thông thường có khả năng tái chế: Bệnh viện hợp đồng với đơn vị có chức năng tái chế chất thải theo quy định.

Chia sẻ bài viết