22/06/2021 - 10:47

Sửa đổi một số quy định về trợ giúp pháp lý 

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15-11-2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28-8-2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL. Thông tư 03/2021/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2021 quy định một số điểm mới trong lĩnh vực TGPL như: thời hạn kéo dài thời gian ký hợp đồng với cộng tác viên TGPL; đa dạng hóa các hình thức nộp hồ sơ…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được TGPL và giới thiệu đến trung tâm TGPL khi người dân có nhu cầu và thuộc đối tượng được TGPL. Trong ảnh: Người dân đến liên hệ tại Bộ phận Một cửa UBND phường Long Hưng, quận Ô Môn. Ảnh: Hoàng Yến

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được TGPL và giới thiệu đến trung tâm TGPL khi người dân có nhu cầu và thuộc đối tượng được TGPL. Trong ảnh: Người dân đến liên hệ tại Bộ phận Một cửa UBND phường Long Hưng, quận Ô Môn. Ảnh: Hoàng Yến

Thông tư 03/2021/TT-BTP đã bổ sung thêm thời gian tối đa đối với thời hạn nộp hồ sơ trong thông báo lựa chọn luật sư là không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải, trong khi trước đây chỉ quy định thời hạn nộp hồ sơ tối thiểu là 20 ngày. Hồ sơ lựa chọn luật sư gồm: giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL, trong đó có nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật TGPL và giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng; kinh nghiệm tham gia TGPL (nếu có); bản sao thẻ luật sư; các tài liệu khác theo thông báo lựa chọn luật sư (nếu có). Đối với việc nộp hồ sơ, Thông tư bổ sung thêm hình thức nộp thông qua thư điện tử bên cạnh hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính. Theo đó, trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử thì thời điểm nộp hồ sơ là thời điểm hồ sơ đã gửi đến thư điện tử của trung tâm. Nếu thời điểm hồ sơ gửi đến thư điện tử của trung tâm ngoài giờ hành chính thì thời điểm nộp được tính là thời điểm bắt đầu từ ngày, giờ hành chính kế tiếp.

Việc quản lý, cập nhật, khai thác hồ sơ điện tử về vụ việc TGPL, dữ liệu về tổ chức, nhân sự TGPL trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL được quy định cụ thể như sau: Cục TGPL có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, khai thác, kiểm tra hồ sơ điện tử về vụ việc TGPL, dữ liệu về tổ chức, nhân sự TGPL trong phạm vi toàn quốc; quản lý, cấp phát, thu hồi tài khoản trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL trong phạm vi thẩm quyền; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ theo thời hạn quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và Thông tư này trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ dữ liệu về tổ chức, nhân sự của tổ chức tham gia TGPL; quản lý, khai thác, bảo mật dữ liệu trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL trong phạm vi thẩm quyền. Trung tâm TGPL có trách nhiệm cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ hồ sơ điện tử về vụ việc TGPL, dữ liệu về tổ chức, nhân sự của trung tâm trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; quản lý, khai thác, bảo mật dữ liệu trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL trong phạm vi thẩm quyền. Tổ chức tham gia thực hiện TGPL có trách nhiệm quản lý, cập nhật, khai thác, bảo mật hồ sơ điện tử về vụ việc TGPL và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu do mình cập nhật…

Người thực hiện TGPL có trách nhiệm quản lý, cập nhật, khai thác, bảo mật hồ sơ điện tử về vụ việc TGPL và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu do mình cập nhật; bàn giao lại tài khoản cho tổ chức thực hiện TGPL trong trường hợp chấm dứt quyền, trách nhiệm cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Thông tư 03/2021/TT-BTP đã bãi bỏ quy định về phụ lục hợp đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư, tổ chức trong quá trình ký hợp đồng thực hiện TGPL. Tổ chức thực hiện TGPL có trách nhiệm tổ chức thẩm định chất lượng vụ việc TGPL; đánh giá hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng để xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công. Việc thẩm định chất lượng vụ việc TGPL, đánh giá hiệu quả vụ việc TGPL do người thực hiện TGPL của tổ chức mình thực hiện nhằm có giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL. Việc thẩm định chất lượng vụ việc trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và các tiêu chí quy định tại Thông tư này. Việc xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công căn cứ vào tiêu chí hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Kết quả thẩm định chất lượng vụ việc TGPL và kết quả xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ việc TGPL.

Thông tư bổ sung hẳn 1 điều - Điều 8a quy định các vụ việc không phụ thuộc vào nơi cư trú của người được TGPL hoặc nơi xảy ra vụ việc TGPL mà trung tâm TGPL thực hiện các vụ việc TGPL theo yêu cầu của Cục TGPL.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân, phòng tư pháp, UBND cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được TGPL và giới thiệu đến trung tâm TGPL. Trường hợp người thuộc diện được TGPL là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú trên địa bàn thì UBND cấp xã giới thiệu theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

Hoàng Yến (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết