21/05/2020 - 09:52

Ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ:

Sẵn sàng hỗ trợ người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 2129/HD-NHCS ngày 27-4-2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, xoay quanh việc triển khai nội dung này tại TP Cần Thơ.

* Xin ông cho biết điều kiện xét duyệt cho vay tại Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ đối với người sử dụng lao động?

- Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ xét duyệt cho vay đối với khách hàng là người sử dụng lao động đã có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc do Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019; có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn là: có từ 20% hoặc 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 30-6-2020; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc và không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Về quy trình, thủ tục phê duyệt vay vốn, chậm nhất là vào ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu, gửi hồ sơ đề nghị đến UBND quận, huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh cá nhân). Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND quận, huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình Chủ tịch UBND thành phố. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND thành phố quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, gửi Chi nhánh NHCSXH và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn gửi đến NHCSXH. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố, NHCSXH nơi cho vay phê duyệt cho vay. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay, NHCSXH nơi cho vay thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi khách hàng.

* Xin ông cho biết thêm về mức vay, lãi suất cho vay và việc giải ngân nguồn vốn vay này?

- Theo quy định, mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng 4-2020 đến hết tháng 6-2020). Lãi suất cho vay: 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.

Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả trực tiếp đến người lao động bị ngừng việc qua hình thức chuyển khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay, dựa theo danh sách người lao động bị ngừng việc được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hằng tháng và theo đề nghị của khách hàng. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31-7-2020.

* Để đảm bảo giải ngân cho khách hàng là người sử dụng lao động được chu đáo, kịp thời, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ đã có những bước chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

- Chi nhánh đã phối hợp với các sở ngành, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tập huấn quy trình, nghiệp vụ cho vay đến tất cả cán bộ của Chi nhánh để thực hiện. Phối hợp với các sở ngành, địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai quy trình thủ tục cho vay tại trụ sở ngân hàng và các điểm giao dịch tại UBND xã, phường, thị trấn. Đăng ký tài khoản người dùng để nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị vay vốn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Chuẩn bị đủ nguồn vốn để giải ngân kịp thời cho khách hàng khi nhận được danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

*  Xin cảm ơn ông!

MỸ TÚ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết