11/12/2016 - 15:42

Phụ nữ tham chính

- Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Cấp thành phố: có 8 người (15%)

+ Cấp quận, huyện: 74 người (20,33%)

- Tỷ lệ nữ trong HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021:

+ Cấp thành phố: 13/ 55 (23,64%)

+ Cấp quận, huyện: 79/ 278 (28,42%)

- Tỷ lệ nữ là giám đốc sở, trưởng các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể thành phố: 15,38% (cấp phó: 20,94%)

- Có 6 cán bộ nữ là phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện; cấp xã, phường, thị trấn là 62 người.

Chia sẻ bài viết