06/07/2023 - 08:36

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn TP Cần Thơ.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP BJ&T.

Kế hoạch hướng đến phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố lớn mạnh, trở thành động lực, khâu đột phá trong phát triển kinh tế, trên cơ sở tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng và hỗ trợ tiếp cận mọi nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 13.000 doanh nghiệp (DN), trong đó có 300-500 DN quy mô vừa và lớn; đến năm 2030 có ít nhất 17.000 DN. Hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Song song đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tư nhân; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện; cải cách hành chính và hỗ trợ DN tiếp cận các nguồn lực tạo thuận lợi cho DN phát triển.

UBND thành phố giao giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố và chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện kịp thời hiệu quả, thực chất, toàn diện để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kịp thời ban hành các văn bản cụ thể triển khai kế hoạch này; trong đó xác định rõ đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ. Đồng thời, giao giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch; tổng hợp khó khăn, vướng mắc  đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trình UBND thành phố trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết