30/05/2018 - 07:03

Phát triển kinh tế tập thể chưa đáp ứng được yêu cầu

(CT)- Tiếp tục triển khai Quyết định 445/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020”; Đề án Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020, từ đầu năm đến nay, thành phố đã thành lập thêm 4 hợp tác xã nông nghiệp. Kết quả này nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn thành phố lên 115 hợp tác xã. Ngoài ra, thành phố hiện có 1.217 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; 21 trang trại và 4 làng nghề được công nhận (Làng nghề Bánh tráng Thuận Hưng, Làng nghề Đan lưới Thơm Rơm, Làng nghề Hoa kiểng Phó Thọ; Làng nghề sản xuất bánh kẹo Ba Rích).

Mặc dù có sự chuyển biến tích cực nhưng theo đánh giá của ngành nông nghiệp thành phố, lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ chủ yếu ở quy mô nhỏ; chưa thực hiện phổ biến, đa dạng trên các loại hàng hóa nông sản. Cho đến nay, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn diễn ra manh mún, nhỏ lẻ; nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở lĩnh vực kinh tế hợp tác còn nhiều hạn chế…

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết