11/12/2007 - 16:26

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “ Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế thế giới”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, dự kiến được tổ chức vào giữa năm 2008.

Các tham luận được gửi đến và trình bày tại Hội thảo đã khẳng định: Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn, đại diện cho giai cấp nông dân, đã có những bước trưởng thành, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, công tác tổ chức của Hội vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay; phong trào nông dân chưa phát triển đều giữa các địa phương, cơ sở nhất là các xã, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người có nhiều khó khăn...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Sinh Cúc, Hội Nông dân Việt Nam cần phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong việc hỗ trợ hội viên, hộ nông dân, trang trại trong quá trình tiếp cận với phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xuất khẩu gắn với thị trường trong và ngoài nước. Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam đề xuất: Muốn phát triển nông thôn, chúng ta cần có những hợp tác xã kiểu mới theo từng ngành sản xuất, có thể giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất hàng hóa từ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm. Các hợp tác xã kiểu này sẽ bảo vệ nông dân khỏi sự bóc lột của thị trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng (Viện Khoa học xã hội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) nhận định: Thời gian tới, nông thôn Việt Nam sẽ chuyển mạnh hơn nữa sang kinh tế thị trường, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều vấn đề xã hội sẽ nảy sinh, phát triển cần phải kiểm soát. Chính sách xã hội vẫn là công cụ quan trọng để thự hiện công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển toàn diện con người ở nông thôn Việt Nam. Do đó, cần khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong việc tập hợp, tổ chức, vận động và hướng giai cấp nông dân, nông thôn vào việc phát triển sản xuất, xây dựng đời sống mới.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết