30/03/2020 - 09:29

BÌNH THỦY:

Phát huy thế mạnh kinh tế nông nghiệp 

Từ tháng 10-2017, UBND quận  Bình Thủy phê duyệt Điều chỉnh Đề án “Phát triển kinh tế nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị tại 3 phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án). Đề án đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về diện mạo các phường ven đô, đời sống người dân từng bước được nâng lên, thế mạnh nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái được phát huy.

Mô hình nuôi lươn không bùn ở phường Thới An Đông.

Chuyển biến mới

Với Đề án Phát triển kinh tế nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, cả 3 phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Quận ủy, UBND quận, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và sự đồng thuận, nỗ lực của các ngành, các địa phương.

Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, chia sẻ: Thực hiện Đề án, phường Long Tuyền được quận quan tâm hỗ trợ giống cây trồng để chuyển đổi mô hình sản xuất, triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, cùng các công trình phúc lợi xã hội. Việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng màu và cây lâu năm được người dân đồng tình hưởng ứng. Trên địa bàn phường đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ đạt hiệu quả cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Theo Phòng Kinh tế quận Bình Thủy, việc phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ trên địa bàn 3 phường Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông từng bước phát huy hiệu quả. Một số hợp tác xã (HTX) có bước cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực rau màu, hoa kiểng như: HTX Bò sữa Long Hòa, Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, mô hình trồng rau thủy canh tại phường Long Hòa... Việc phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái tại phường Long Tuyền, Long Hòa bước đầu đã thu hút sự quan tâm đầu tư của người dân cũng như thu hút du khách đến tham quan. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất được tăng cường; các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cây con được thực hiện thường xuyên. Quận cũng chú trọng nâng chất bộ mặt đô thị tại 3 phường. Đến nay đã hoàn thành xây dựng phường Thới An Đông đạt chuẩn văn minh đô thị. Việc thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị tại 2 phường Long Tuyền, Long Hòa có nhiều chuyển biến tích cực...

Tận dụng mọi nguồn lực

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án, vì thế, quận Bình Thủy đã tổ chức sơ kết, đánh giá lại các mặt làm được cũng như nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua đó, các phòng ban chức năng của quận Bình Thủy và 3 phường Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông đều đánh giá công tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả còn chưa cao; năng lực bộ máy điều hành, quản lý của một số HTX còn hạn chế, lao động nông thôn phần lớn là người lớn tuổi, sản xuất còn theo tập quán khó vận động chuyển đổi sản xuất theo định hướng. Công tác phát triển du lịch trên địa bàn 3 phường chưa thực sự nổi bật và còn nhiều khó khăn do điều kiện về hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Tiếp tục triển khai Đề án trong năm 2020, ông Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng Kinh tế quận Bình Thủy, chia sẻ: Phòng Kinh tế sẽ phối hợp UBND các phường rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất, khuyến nông phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ kết nối bao tiêu đầu ra sản phẩm để nông dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa sang các loại rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị như sản xuất rau màu, hoa kiểng, phát triển vườn cây ăn trái chuyên canh, các mô hình chăn nuôi như nuôi bò sữa, nuôi lươn không bùn, nuôi cá cảnh... gắn kết với tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Về phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, quận tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các công ty du lịch lữ hành khai thác các tour tuyến du lịch đã được hình thành.

Ông Tiêu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: Các phường đã có sự quan tâm, cụ thể hóa và lồng ghép việc thực hiện đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nhằm gắn kết Đề án với các quy hoạch như quy hoạch đô thị, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dẫn đến việc triển khai còn một số vướng mắc nhất định. Cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư cho từng lĩnh vực thuộc Đề án cũng còn hạn chế. Do đó, UBND quận yêu cầu các phòng ban chức năng cùng 3 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án để thu hút sự đồng thuận trong nhân dân. Cần tham mưu cho lãnh đạo quận trong công tác phân bổ nguồn lực cho 3 phường; quan tâm đúng mức công tác sơ kết, tổng kết để quận có hướng tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với huy động các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết