11/08/2017 - 11:09

Nội dung xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị thông minh

Cử tri thành phố đề nghị thông tin cho cử tri biết nội dung xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Ngày 11-4-2017, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan đang nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quan tâm hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát quy hoạch phát triển giao thông gắn với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác, đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa các quận, huyện

 

Chia sẻ bài viết