14/05/2019 - 20:35

Nguyên nhân thành phố giảm chi đầu tư

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị thuyết minh, làm rõ nguyên nhân thành phố giảm chi đầu tư và tăng chi thường xuyên trong dự toán ngân sách năm 2019. Nội dung trả lời của Sở Tài chính thành phố như sau:

Về dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 nếu không bao gồm số bội chi sẽ là 3.164,8 tỉ đồng, cao hơn so với năm 2018 là 3.054,8 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng trên tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 33,22%, có tăng so với năm 2018 (31,88%).

Về dự toán chi thường xuyên năm 2019 là 6.216,7 tỉ đồng, tăng hơn so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do đảm bảo tăng lương cơ sở, bổ sung thực hiện một số chính sách mới phát sinh như thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố, bố trí vốn triển khai thực hiện Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019), các chế độ chính sách khác (chi hỗ trợ tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp; chi hỗ trợ tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở;…).

Chia sẻ bài viết