19/01/2023 - 08:18

Nghiên cứu khoa học về đảm bảo an ninh trật tự xã hội 

Bài, ảnh: NHẬT DAO

Trong năm 2022, Công an TP Cần Thơ triển khai 8 đề tài khoa học và công nghệ các cấp. Các đề tài luôn mang tính cấp thiết, ý nghĩa thời sự, khoa học, nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Ðại tá Trần Văn Dương, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu đóng góp hoàn thiện bản thảo đề tài.

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Quản lý nhà nước về an ninh trật tự lĩnh vực báo chí khu vực Tây Nam Bộ" do Ðại tá Trần Văn Dương, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, làm chủ nhiệm, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, tổng quan tình hình nghiên cứu, thực trạng quản lý nhà nước về an ninh trật tự khu vực Tây Nam Bộ nói chung và trên địa bàn TP Cần Thơ nói riêng. Ðồng thời, dự báo và có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự lĩnh vực báo chí thời gian tới. Ðề tài và các sản phẩm của đề tài đã bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ nghiên cứu hoàn thiện, phát triển lý luận cũng như lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự lĩnh vực báo chí.

Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Cần Thơ, đồng chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ”, chia sẻ: "Kết quả nghiên cứu của đề tài là nền tảng quan trọng để Công an TP Cần Thơ tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Từ đó góp phần phát triển giáo dục, đào tạo, khẳng định vị thế TP Cần Thơ là trung tâm giáo dục đại học lớn nhất của khu vực và cả nước".

“Biên niên sự kiện lịch sử Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (2004-2020)" là đề tài do Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Phước Thâm, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thực hiện. Ðề tài đã bổ sung nguồn tư liệu quý trong công tác giáo dục truyền thống, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Ðó là 3 trong 8 đề tài khoa học và công nghệ các cấp của Công an TP Cần Thơ trong năm 2022. Các đề tài luôn mang tính cấp thiết, ý nghĩa thời sự, khoa học, nhất là trong thời đại công nghệ số như hiện nay. Nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài khoa học và công nghệ có chất lượng. Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài góp phần bổ sung, hoàn chỉnh lý luận, thực tiễn trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn của toàn lực lượng.

Thiếu tá, Tiến sĩ Phan Văn Long, Phó trưởng Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Ðại học An ninh nhân dân, cho biết: Công an TP Cần Thơ cần tăng cường tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, đặt hàng các đề tài khoa học giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, làm cơ sở tham mưu chiến lược với Ðảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và chính quyền thành phố đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp. Các đề tài cần có sự định hướng rõ mục tiêu giải quyết thực tiễn, bám sát đặc thù, điều kiện cụ thể của thành phố để đề ra các giải pháp sát hợp, có tính ứng dụng cao. Quá trình tổ chức nghiên cứu các đề tài cần thiết có sự phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học ở các học viện, trường để triển khai có hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học. Ðồng thời, sau nghiệm thu cần có sự chỉ đạo cụ thể, thông qua nhiều hình thức, phương pháp để ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác chiến đấu của toàn lực lượng Công an thành phố.

Năm 2023 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an đặt ra nhiều thách thức, nhất trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng tá, Thạc sĩ Trần Hoàng Ðộ, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết: Hội đồng Khoa học và công nghệ Công an TP Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học chất lượng và hiệu quả. Chú trọng các lĩnh vực ưu tiên như nghiên cứu về tội phạm công nghệ cao, kỹ thuật hình sự, kinh tế, ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác công an trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị ở địa phương, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ bài viết