22/05/2017 - 10:42

Đồng chí Phùng Công Phát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Bình Thủy:

Mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình

Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (NQTW4 khóa XII) ra đời đúng thời điểm, phù hợp với tình hình phát triển đất nước; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động tiềm lực tinh thần, vật chất, tạo dựng niềm tin, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả NQTW4 khóa XII, từng cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả. Từ đó, xác định khâu đột phá, những việc còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa; xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân cũng như phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên cần tự giác, thường xuyên trau dồi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII và cam kết thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, quản lý chặt chẽ đảng viên; kịp thời nắm bắt, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, nói và làm theo nghị quyết… Song song đó, cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kinh nghiệm, tâm huyết, xứng tầm, duy trì hoạt động hiệu quả tổ dư luận xã hội; xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả…

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết