05/04/2017 - 20:49

Khuyến khích đăng ký doanh nghiệp qua mạng

(CT)- Theo Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư, năm 2016 và quý I-2017, phòng tiếp nhận và xử lý 11.930 hồ sơ, trong đó, xử lý trước hạn 4.276 hồ sơ; 7.305 hồ sơ đúng hạn; 54 hồ sơ trễ hạn và đang xử lý 295 hồ sơ. Nguyên nhân dẫn đến trễ hạn là do lỗi hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế trả hồ sơ quá 24 giờ. Trung bình mỗi ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở tiếp 87 lượt khách đến hỏi các loại thủ tục hành chính.

Công chức Phòng Đăng ký kinh doanh đang hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Phòng Đăng ký kinh doanh đang khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Từ khi triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng (cuối năm 2013) đến hết quý I-2017, phòng nhận được 422 hồ sơ đăng ký qua mạng. Riêng trong quý I-2017, phòng đã nhận và xử lý 280 hồ sơ qua mạng/1.466 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

S.Hà

Chia sẻ bài viết