08/04/2014 - 21:15

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VĨNH THẠNH

Giám sát việc cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện

(CT)- Theo kế hoạch, trong tháng 4 - 2014, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức khảo sát, giám sát việc vận dụng, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh (KT-XH, QP-AN) tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Tại các đơn vị giám sát, Thường trực HĐND giám sát việc vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND, các quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND cấp trên thành quyết định, chương trình, kế hoạch,… của cấp mình để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2014 trên địa bàn quản lý. Qua giám sát, Thường trực HĐND sẽ đánh giá những mặt được, chưa được và những khó khăn, vướng mắc trong việc quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa nội dung nghị quyết về KT-XH, QP-AN; đưa nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2014 với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả cao.

T.T

Chia sẻ bài viết