31/08/2023 - 16:33

Giải pháp toàn diện nâng cao chất lượng dân số 

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 21-NQ/TW), nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc giải quyết toàn diện các vấn đề về chính sách dân số. Tuy nhiên, trước những thách thức về toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội nhập văn hóa, biến động về môi trường… đòi hỏi công tác dân số cần tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy các giải pháp hướng đến trọng tâm chính sách dân số và phát triển.  

Cộng tác viên dân số TP Cần Thơ tuyên truyền lợi ích chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, những chủ trương, đường lối của Ðảng về công tác dân số trong tình hình mới đã được phổ biến, quán triệt; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành; các chương trình, đề án được xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện trong cả nước. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả tích cực, bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác dân số, nhất là tư duy thay đổi từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động về dân số đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thực hiện. Một số chỉ tiêu đạt kết quả cao, tiệm cận mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW đặt ra, góp phần giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số, nâng cao chất lượng dân số và mọi mặt đời sống của nhân dân. Các cơ chế, chính sách pháp luật về dân số từng bước hoàn thành gắn với xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững. Mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số từng bước phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ về dân số. Nhiều chương trình, đề án được ban hành nhằm đầu tư nguồn lực của nhà nước và huy động nguồn lực xã hội. Bộ máy công tác dân số các cấp được tổ chức, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động.  

Song trên thực tế, công tác dân số trong phạm vi cả nước hiện cũng đối diện nhiều thách thức. Mức sinh thay thế chưa thật sự bền vững, còn biến động khó lường, mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là thách thức đối với công tác dân số. Chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Chất lượng dân số chưa cao. Phân bố dân số, quản lý di cư còn nhiều bất cập. Việc lồng ghép các yếu tố dân số trong kế hoạch phát triển chưa được chú trọng đúng mức.

Theo đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ðồng thời, đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm để thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác dân số trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nguồn quốc tế viện trợ cho công tác dân số bị cắt giảm mạnh. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ làm thay đổi phương thức quản lý về công tác dân số. Ðội ngũ làm công tác dân số đòi hỏi cần ngày càng chuyên nghiệp và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn để đáp ứng thực hiện mục tiêu chính sách dân số.

Thời gian tới, ngành dân số nói riêng, hệ thống chính trị các cấp nói chung, cần hợp lực, đồng bộ tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phát triển chính sách dân số đạt hiệu quả. Ðó là tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Ðảng, toàn dân. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động về công tác dân số; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về dân số; đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số. Bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ dân số, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính của cộng đồng xã hội. Ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, năng lực đội ngũ cán bộ dân số; chủ động, tích cực hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số.

Chia sẻ bài viết