04/02/2016 - 12:55

Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp

Ông N.T.T (ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) hỏi: Tôi có 2.000m2 đất trồng lúa hạn sử dụng là 20 năm, đến năm 2016 là hết hạn. Nay tôi muốn gia hạn phải làm thế nào? Thủ tục ra sao và cần hồ sơ như thế nào?

Vấn đề này, ông Huỳnh Trung Thanh, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thủy, trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, 3 điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có nêu rõ trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau:… Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 và khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau: người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất tại UBND cấp xã. Tiếp đó, UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai. Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 và khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp, chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Như vậy, ông có thể liên hệ tại UBND phường (xã) nơi có đất để xác nhận vào đơn đăng ký biến động trường hợp xin gia hạn sử dụng đất (theo mẫu), sau đó liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận (huyện) để nộp hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo nhu cầu.

Chia sẻ bài viết