19/06/2017 - 10:42

Xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Mai Xuân Định, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường An Thới: Chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) được ban hành đúng thời điểm, có tính bao quát và cụ thể hơn. Đặc biệt, trong nghị quyết này, Trung ương đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giúp từng cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân mình. Từ đó đề ra biện pháp khắc phục…

Theo tôi, những nhiệm vụ và các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy Đảng rất đầy đủ, sát hợp. Điều quan trọng còn lại là công tác triển khai, tổ chức thực hiện thế nào cho thật sự mang lại hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tế tại chi bộ, các cấp ủy đảng cần xây dựng chương trình, đề ra kế hoạch cụ thể gắn với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình; phân công nhiệm vụ cán bộ, đảng viên đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể, mô hình thiết thực. Qua đó, giúp từng cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, theo tôi, các cấp ủy đảng cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; thường xuyên đôn đốc, theo dõi nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của các cấp ủy đảng; theo dõi việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII. Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; kịp thời uốn nắn, xử lý triệt để các vấn đề, vụ việc tiêu cực phát sinh.

Quỳnh Lam (lược ghi)

Chia sẻ bài viết