01/06/2016 - 20:17

Cải cách hành chính

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Thời gian qua, các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện giữa các tổ chức, cá nhân tôn giáo với cơ quan quản lý Nhà nước có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Không dừng lại đó, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP Cần Thơ còn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN -ISO 9001:2008, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện các TTHC có liên quan, góp phần đáng kể trong công tác cải cách hành chính...

Thực hiện TTHC theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, Ban Tôn giáo là đơn vị tham mưu cho Sở Nội vụ trình UBND TP Cần Thơ giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; nhiều thủ tục không phân cấp cho quận, huyện, cũng như không có trong quy định TTHC. Thời gian qua, Ban Tôn giáo đã mạnh dạn tham mưu và được UBND thành phố chấp thuận cho một số tổ chức tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động hàng năm, hàng quý; ủy quyền cho UBND quận, huyện cho phép tổ chức tôn giáo quận, huyện tổ chức đại hội; tham mưu cho UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp nhận đăng ký nhân sự bầu cử, suy cử cho tổ chức tôn giáo cơ sở và tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một quận, huyện như: Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã, phường.

 Đông đảo tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng tham dự Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Không dừng lại đó, năm 2016, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - ISO 9001:2008, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có 16 TTHC. Đầu năm đến nay, Ban Tôn giáo đã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện 50 hồ sơ TTHC theo quy trình ISO. Tất cả đều đúng quy định về trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết. Ngoài ra, Ban Tôn giáo cũng đã giải quyết 18 trường hợp ngoài quy trình ISO như: Lĩnh vực xây dựng, đất đai và 13 hồ sơ liên quan đến xác minh tư cách công dân phúc đáp cho các tỉnh, thành.

Bà Võ Thị Ánh, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Thốt Nốt, cho biết: "Quá trình thực hiện cải cách TTHC theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP hầu hết được rút ngắn so với trước đây. Cụ thể, thủ tục thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành nơi đi, trước đây, quy định đối với cấp huyện thời hạn trả lời chậm nhất là 7 ngày, nay giảm xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển. Hay thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành nơi đến, trước đây quy định đối với cấp huyện thời hạn trả lời là sau 30 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ; nay giảm xuống còn 15 ngày, kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển… Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ra đời, đã quy định rõ việc phân cấp thẩm quyền giải quyết các nhu cầu tôn giáo, tạo sự chủ động cho các cấp chính quyền trong việc tiếp nhận và giải quyết các nhu cầu tôn giáo".

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các TTHC trong lĩnh vực này cũng đã bộc lộ một vài khó khăn, hạn chế. Ban Tôn giáo là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nên việc tham mưu UBND thành phố phải thông qua Sở Nội vụ. Vì vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính phải mất nhiều thời gian, trong khi quy định về thời gian giải quyết thủ tục có trường hợp quy định rất ngắn. Ngoài ra, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định về thẩm quyền tiếp nhận nhân sự bầu cử, suy cử chỉ quy định cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành, không phân cấp đến quận, huyện. Đối với TP Cần Thơ có nhiều tổ chức tôn giáo, có phạm vi hoạt động trong quận, huyện hoặc xã, phường. Các tổ chức tôn giáo quận, huyện và xã, phường khi đại hội thì do cấp quận, huyện cho phép. Khi tiếp nhận nhân sự bầu cử, suy cử thì lại thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, gây khó khăn cho các tổ chức tôn giáo. Ông Đoàn Văn Hiếu, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Tôn giáo, cho biết: "Vẫn còn một ít công chức chưa hiểu rõ về tính hiệu quả của hệ thống; sự hiểu biết về các tiêu chuẩn ISO còn phiến diện và mơ hồ; tâm lý ngại thay đổi, tiếp xúc với những cái mới, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc không đồng đều. Một số tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng chưa thực hiện các mẫu biểu hồ sơ liên quan đầu công việc đúng quy định của Bộ TTHC, làm mất thời gian và chi phí đi lại…". Bà Võ Thị Ánh, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Thốt Nốt, cho biết thêm: "Đa số việc tiếp nhận hồ sơ tôn giáo đều được tiếp nhận tại Phòng Nội vụ quận, không thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường. Bởi, công chức một cửa chỉ tiếp nhận đủ thành phần hồ sơ, không hiểu về chuyên môn tôn giáo, nên khi tiếp nhận hồ sơ thường thiếu thông tin, về sau tất cả hồ sơ tôn giáo đều do Phòng Nội vụ tiếp nhận và phối hợp thẩm định". Ông Lê Hùng Yên, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố kiến nghị: "Để thuận tiện trong thực hiện các TTHC theo quy trình ISO đã được công bố về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo đề nghị các tổ chức tôn giáo hướng dẫn cho các cơ sở, cá nhân tôn giáo trực thuộc thực hiện các thủ tục theo quy định về trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho chức sắc, chức việc các tôn giáo"…

Tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cho biết: Ban Tôn giáo thành phố và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận của Trung ương, thành phố về công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân về công tác cải cách hành chính, trong đó, có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, linh động, sáng tạo, đề ra những giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm rút ngắn thời gian và đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động đúng quy định pháp luật…

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết