04/02/2012 - 09:20

Đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ:

Đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

 

Năm 2012 là năm thứ 2 các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, tiếp tục thực hiện các giải pháp kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo.... Phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, xoay quanh vấn đề này.

* Thưa đồng chí, trong năm qua, Mặt trận các cấp trong thành phố đã phối hợp thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt hiệu quả ra sao?

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2011, lãnh đạo các cấp trong thành phố đã quan tâm thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong đó, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trong thành phố đã phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giải quyết việc làm cho 51.400 lao động, đào tạo nghề cho 35.000 lao động; thực hiện các chương trình an sinh xã hội như tặng học bổng cho học sinh nghèo, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, đào tạo nghề miễn phí... với tổng trị giá trên 126 tỉ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,84% tổng số hộ.

* Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

- Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 6-9-2010 của Ban Thường trực UBTƯMTTQVN về tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố, chủ trì thành lập Ban vận động cuộc vận động trên ở cấp thành phố, chỉ đạo 9/9 quận, huyện thành lập Ban vận động cuộc vận động. UBMTTQVN các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tuyên truyền phát động trong nhân dân đăng ký thực hiện đạt chuẩn gia đình văn hóa. Qua bình xét cuối năm, có 240.275/253.290 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 94,86%. Phong trào xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn văn hóa ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có 559/630 khu dân cư được xét công nhận văn hóa, tỷ lệ 88,7%, công nhận mới 04 xã, phường văn hóa, nâng tổng số lên 39 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí văn hóa.

Ông Nguyễn Tấn Công (bìa phải), Ủy viên UBMTTQVN TP Cần Thơ trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Ảnh: THANH THƯ

Phát huy kết quả đã đạt được của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” những năm qua, trong năm 2011, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ở thành phố Cần Thơ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố hơn 14 tỉ đồng, nhằm xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với mục tiêu hoàn thành việc xóa nhà tre lá, tạm bợ, dột nát trong toàn thành phố; đồng thời, hỗ trợ vốn, vật tư, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ điều kiện học tập, giúp người nghèo, trẻ em nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững với số tiền trên 126 tỉ đồng.

Từ nguồn kinh phí của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong thành phố cùng với nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, thành phố đã xây dựng mới 1.341 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 66 căn (trong đó có 1.132 căn được hỗ trợ xây dựng theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 4 huyện trong thành phố). Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, UBMTTQVN các cấp thành phố, các đoàn thể và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ có điều kiện đóng góp thêm kinh phí, vật tư, cùng với mức hỗ trợ của thành phố, quận, huyện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khang trang, chắc chắn và đẹp hơn, nhiều căn có giá trị xây dựng lên đến 30-40 triệu đồng.

* Năm 2012, Mặt trận thành phố đề ra những giải pháp gì nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố?

- Trong thời gian tới, nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố, năm 2012, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

- Thứ nhất, tham mưu cho Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong giai đoạn mới theo Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; phối hợp với UBND thành phố và các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo của thành phố.

- Thứ hai, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp thành phố. Vận động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế để chăm lo cho người nghèo; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực làm ảnh hưởng đến mục đích và ý nghĩa của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

- Thứ ba, tổ chức đạt hiệu quả “Tháng cao điểm vì người nghèo” và vận động thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thành phố đã đăng ký ủng hộ cho người nghèo thông qua chương trình “Nối vòng tay lớn” vào ngày 31/12/2011 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

- Thứ tư, căn cứ nguồn quỹ vận động được, sẽ tập trung hỗ trợ cho người nghèo tại bốn huyện của thành phố; đặc biệt là những xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tre lá, dột nát phát sinh mới; hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo về học bổng, sách vở, đồ dùng học tập...

- Thứ năm, phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia bảo vệ môi trường, kềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, chống các tệ nạn xã hội...

* Bên cạnh sự hỗ trợ của Thành ủy, UBND thành phố, Mặt trận thành phố chỉ đạo Mặt trận các cấp thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo như thế nào?

- Kế hoạch của thành phố đề ra thời gian tới là phải xây dựng 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó năm 2012 sẽ xây dựng 3.000 căn và một số điểm trường mẫu giáo ở những nơi còn khó khăn. Vì thế mỗi quận, huyện phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt từ một đến hai tỉ đồng để cùng với thành phố thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Chúng tôi thay mặt các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gởi lời cảm ơn và sự trân trọng đến những tấm lòng, nghĩa cử cao quý của các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân, các tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố đã chung tay chăm lo cuộc sống cho người nghèo trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, UBMTTQVN - Ban vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố Cần Thơ kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy tiếp tục dang rộng vòng tay nhân ái, phát huy tinh thần tương thân tương ái, dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho người nghèo của thành phố. Tin tưởng rằng trong thời gian tới UBMTTQVN - Ban vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết