12/10/2021 - 21:16

Đề nghị triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch

Cử tri đề nghị triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố như sau:

Sở VH-TT&DL đã ban hành kế hoạch tổ chức kích cầu du lịch; tiếp tục triển khai đến các doanh nghiệp đăng ký an toàn du lịch trên hệ thống du lịch an toàn quốc gia do Bộ VH-TT&DL triển khai. Đồng thời, rà soát việc tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch; thành lập tổ giúp việc xây dựng dự thảo nghị quyết của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới…

Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát triển du lịch đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở VH-TT&DL tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Song song đó là tổ khảo sát, đánh giá sản phẩm du lịch cộng đồng; tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng và tìm giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố...

Chia sẻ bài viết