18/02/2020 - 20:14

Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm 

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối việc dạy thêm ở các bậc học trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau:

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản: Thông báo số 2599/TB-SGDĐT ngày 10-10-2019 về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm và Quyết định số 4248/QĐ-SGDĐT ngày 29-11-2019 về việc thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn thành phố…

Chia sẻ bài viết