26/10/2012 - 21:37

Đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử nhằm hạn chế và loại bỏ tình trạng oan sai, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây thiệt hại cho nhân dân. Công văn trả lời của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, như sau:

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, như sau:

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân các cấp về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn vị nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm quản lý, điều hành,…

- Hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5-3-2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân; hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được cử đi học, khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

-Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, phương pháp điều hành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sớm quyết định thành lập Trường đại học Kiểm sát; nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vùng, đặt tại một số địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở vật chất,…

- Đảm bảo tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; tranh thủ sự ủng hộ về nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, dự án quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trong ngành về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, hoàn thiện đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn 2012-2020…

Chia sẻ bài viết