10/06/2024 - 19:09

Đề nghị công bố kết quả xử lý các khu dân cư tự phát

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố sớm công bố kết quả xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố để người dân an tâm, ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Thời gian qua, trước tình hình phát sinh các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng, UBND thành phố đã thành lập tổ công tác để tham mưu xử lý các khu dân cư tự phát. Trên cơ sở đó, tổ công tác đã phối hợp địa phương tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát hồ sơ pháp lý và đã tổng hợp hoàn thiện Báo cáo số 92/BC-TCT ngày 27-10-2023 gửi UBND thành phố. UBND thành phố đã thống nhất phương án xử lý tại Công văn số 515/UBND-KT ngày 8-12-2023, làm cơ sở để UBND quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy triển khai thực hiện. Cụ thể:

- Khu đất phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000: Giao UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng chỉ đạo UBND các phường tổ chức rà soát, hướng dẫn người dân lập thủ tục đất đai, xây dựng (chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng) và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Khu đất phù hợp một phần quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000: Đối với phần đất phù hợp quy hoạch, giao UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng chỉ đạo UBND các phường tổ chức rà soát, hướng dẫn người dân lập thủ tục đất đai, xây dựng (chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng) và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đối với phần đất không phù hợp quy hoạch phân khu, giao UBND phường tiếp tục quản lý và cho phép sử dụng đất theo hiện trạng (không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng), không để phát sinh các công trình xây dựng mới, cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

- Khu đất không phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000: Giữ nguyên hiện trạng (không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng), không để san lấp, phát sinh các công trình xây dựng mới, cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xem xét, hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định.

Chia sẻ bài viết