04/04/2014 - 21:29

Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Ngày 26-3-2014, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành.

Xác định một số cán bộ công chức còn có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây sách nhiễu trong công việc; việc đánh giá, sử dụng công chức chưa thật sự công tâm, khách quan, còn nể nang cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém; việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa được tiến hành thường xuyên… nên Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị nêu trên.

Để góp phần xây dựng đội ngũ công chức viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và cũng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và của đội ngũ công chức, viên chức, Thủ tướng chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt phái, điều động, chế độ tiền lương, đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức. Thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm giải trình của công chức viên chức, thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, nâng cao đạo đức công vụ của công chức. Bên cạnh đó, các cơ quan nêu trên phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi biểu hiện tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nảy sinh trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng theo quy định…

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của công chức, viên chức. Khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, nội dung đào tạo không đúng chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm phát hiện, tố cáo những tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

S.Hà (thực hiện)

Chia sẻ bài viết