09/03/2021 - 16:25

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người dân 

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn TP Cần Thơ đạt hiệu quả tích cực, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL thành phố đã tham gia các hoạt động: tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, hỗ trợ các đối tượng yếu thế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định. Để phát huy hiệu quả hơn nữa công tác TGPL trong thời gian tới, Trung tâm đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy vai trò, năng lực của trợ giúp viên pháp lý nhằm đảm bảo nhu cầu TGPL cho người dân. 

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm TGPL TP Cần Thơ - Chi nhánh số 2 (quận Thốt Nốt) tư vấn pháp luật cho người dân.

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm TGPL TP Cần Thơ - Chi nhánh số 2 (quận Thốt Nốt) tư vấn pháp luật cho người dân.

Việc triển khai và thực hiện có hiệu quả quy định pháp luật về TGPL, chính sách về TGPL miễn phí cho đối tượng được TGPL theo quy định của pháp luật đã tạo điều kiện cho đối tượng được TGPL hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách TGPL của Nhà nước. Trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của TGPL, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác TGPL năm 2021. Theo đó, các tổ chức có liên quan triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động TGPL thông qua các hình thức tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các hoạt động TGPL ngoài trụ sở phải được thực hiện có chất lượng, hiệu quả; chú trọng hình thức tham gia tố tụng, phát huy vai trò, năng lực của trợ giúp viên pháp lý, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, gắn với thực hiện các chính sách pháp luật về giảm nghèo, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Hoạt động TGPL phấn đấu đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, trẻ em dưới 18 tuổi và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật về TGPL. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan liên quan, như: Thanh tra nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện TGPL trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; cơ quan công tác dân tộc trong thực hiện TGPL đối với người dân tộc thiểu số; các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện TGPL đối với trẻ em, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và một số đối tượng khác theo quy định… Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL phải cử người thực hiện TGPL tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được TGPL khi có yêu cầu. Đảm bảo 100% các vụ việc theo yêu cầu đều có người thực hiện TGPL cho đối tượng được TGPL theo quy định của Luật TGPL và pháp luật về tố tụng. Đáp ứng 100% yêu cầu tư vấn pháp luật của người được TGPL bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc; cử người thực hiện TGPL tham gia đại diện ngoài tố tụng cho người được TGPL trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo 100% yêu cầu hợp pháp của người được TGPL về đại diện ngoài tố tụng, giúp đỡ họ hòa giải, thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục hành chính…

Để công tác TGPL đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Trung tâm TGPL đã đề ra những nội dung trọng tâm cần thực hiện, như: tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho đội ngũ thực hiện TGPL, trong đó chú trọng kỹ năng TGPL cho một số đối tượng đặc thù (người khuyết tật, trẻ em…). Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm tham gia TGPL giữa các trợ giúp viên pháp lý, các luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL và cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm nâng cao năng lực của người thực hiện TGPL và chất lượng TGPL trong hoạt động tố tụng. Bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có yêu cầu, thực hiện các hoạt động truyền thông về TGPL bằng các hình thức phù hợp cho người khuyết tật theo Đề án trợ giúp người khuyết tật theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 6-8-2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm TGPL TP Cần Thơ, cho biết: “Trung tâm tiếp tục tăng cường tính chủ động của trợ giúp viên pháp lý trong công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, rà soát tìm kiếm vụ việc trên địa bàn; kịp thời phát hiện vụ việc có đối tượng được TGPL, tránh bỏ sót đối tượng. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động TGPL, sử dụng và trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử đã cấp, cập nhật thông tin, hồ sơ vụ việc và việc TGPL lên phần mềm hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Tổ chức các đợt truyền thông về TGPL tại xã, phường, thị trấn. Trong đó, chú trọng truyền thông về đối tượng được TGPL miễn phí; quyền và nghĩa vụ của người được TGPL; người thực hiện TGPL và tổ chức thực hiện TGPL để nâng cao nhận thức của người dân và đối tượng được TGPL về vai trò công tác TGPL”. 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết