03/07/2018 - 07:45

Đa dạng các hình thức tuyên truyền 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)”, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí thành phố được tăng cường theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, chủ trì.

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ sơ kết đánh giá hiệu quả 3 năm phối hợp thông tin tuyên truyền. Ảnh: THANH THY
Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ sơ kết đánh giá hiệu quả 3 năm phối hợp thông tin tuyên truyền. Ảnh: THANH THY

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQVN về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, cơ quan báo chí tổ chức thực hiện Đề án nghiêm túc, đạt hiệu quả bước đầu. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và Báo Cần Thơ phối hợp thực hiện chuyên trang “Đại đoàn kết”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... phát hành báo đến tận 9 quận, huyện, 85 xã, phường, thị trấn và 630 khu dân cư; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đã thực hiện chuyên đề “Đại đoàn kết dân tộc” và “Tiếng nói các đoàn thể”, sản xuất 4 phóng sự tài liệu… Qua phối hợp, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các chương trình phối hợp, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; tuyên truyền xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát hiện, biểu dương gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển.

Theo ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, nhờ đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đến nay, công tác nắm dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từng bước được đổi mới. Chẳng hạn, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức thành viên, các cuộc họp ở khu dân cư, họp giao ban của Mặt trận các cấp trong thành phố, qua thùng thư góp ý của Mặt trận thành phố trong công tác phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo và cải cách hành chính, công tác tiếp công dân của Mặt trận thành phố, trang thông tin điện tử… giúp Mặt trận có thêm thông tin đánh giá sát thực hơn tình hình, tâm trạng, tư tưởng của nhân dân. Từ đó, giúp cho lãnh đạo các cấp đề ra những giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố...

Thực hiện Đề án, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng đã phối hợp, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay,… Theo ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn, 3 năm qua, Thành đoàn Cần Thơ đã xuất bản hơn 15.000 bản tin phản ánh các hoạt động của Tuổi trẻ thành phố...  Còn ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết: “Các cấp Hội Nông dân thành phố thường xuyên thu thập ý kiến nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, phản ánh góp ý đại biểu dân cử trong các cuộc tiếp xúc cử tri, ra mắt và gặp gỡ đối thoại của các cơ quan dân cử. Đồng thời, cung cấp thông tin  phối hợp với các cơ quan báo chí của thành phố thực hiện hơn 7.150 bản tin liên quan đến hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; phát hành trên 10.000 bản tin Nông dân TP, đưa 820 bài, tin lên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố...”.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Phối hợp tổ chức tập huấn, trang bị về kiến thức, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội nhằm thực hiện nhiệm vụ chính xác và kịp thời. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp và quy chế phối hợp thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN” với các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan báo chí; kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án...”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết