01/11/2019 - 22:06

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian sớm nhất

Cử tri phản ánh có một số trường hợp phải điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế, do sai sót của các cơ quan chức năng, nhưng việc điều chỉnh lại mất nhiều thời gian. Cử tri đề nghị thành phố có biện pháp khắc phục. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ như sau:

Căn cứ vào Khoản 2.2, 2.3, Điều 30, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thông tin có thời gian thực hiện cấp lại thẻ không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế bị bệnh cần khám bệnh ngay thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp ngay thẻ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, với vấn đề cử tri phản ánh, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ xin tiếp thu. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập danh sách người tham gia bảo hiểm y tế để kiểm tra, rà soát; chấn chỉnh và khắc phục (nếu có).

Chia sẻ bài viết