11/08/2019 - 17:38

Đồng chí Lê Văn Đầy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN quận Ninh Kiều

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ ra những biểu hiện về sự suy thoái và các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi. Thực hiện nghị quyết, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên các cấp trong quận đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và quan tâm thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tôi nghĩ, ngoài việc học tập, quán triệt Nghị quyết 04 nhằm thống nhất cao về nhận thức thì cần phải thống nhất hành động, tổ chức thực hiện nghị quyết đồng bộ, quyết liệt ở tất cả các cấp, trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, theo tôi Mặt trận các cấp phải đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận chủ trì. Phát huy vai trò của Mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quyết định của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác dân vận của Đảng và thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền. Song song đó là phát huy các nguồn lực, tạo điều kiện để nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương...

Điều quan trọng là việc bố trí, sử dụng cán bộ Mặt trận, nhất là các chức danh chủ chốt trong Ban Thường trực các cấp ở địa phương phải đúng đủ chuẩn, có uy tín, tôn trọng và phát huy vai trò tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng  Đảng, chính quyền, sẽ góp phần quan trọng có hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết