09/11/2020 - 18:46

Ðề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri xã Trường Long, huyện Phong Ðiền đề nghị ngành chức năng thành phố có biện pháp sớm giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDÐ) cho người dân trên địa bàn xã. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Kết quả thực hiện đến ngày 30-10-2020:

- Về công tác đăng ký, cấp GCNQSDÐ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 602 hồ sơ, đã giải quyết là 592 hồ sơ (tương ứng với 959 GCNQSDÐ), đang giải quyết 10 hồ sơ.

- Về công tác thực hiện hồ sơ đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSDÐ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 835 hồ sơ, đã giải quyết 804 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn 31 hồ sơ (trong đó có 7 hồ sơ đo đạc, 24 hồ sơ xuất mảnh trích đo địa chính).

Cơ bản hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDÐ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn xã Trường Long đã giải quyết, thực hiện theo quy định. Người sử dụng đất phần lớn được cấp giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Phần lớn hồ sơ đã được thực hiện việc đăng ký, cấp GCNQSDÐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhưng vẫn còn tình trạng một số hồ sơ giải quyết trễ hẹn, kéo dài so thời gian quy định, do nhiều nguyên nhân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Ðiền khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, kéo dài. Ðồng thời, thực hiện việc đăng ký, cấp GCNQSDÐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn xã Trường Long theo đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Chia sẻ bài viết