10/09/2023 - 18:26

Ðề nghị rút ngắn thời gian chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh một số hộ dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải đăng ký từ năm trước, qua năm sau mới được chuyển. Cử tri đề nghị có giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện vấn đề này. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ðiều 52, Luật Ðất đai năm 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại khoản 2, Ðiều 46, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12-4-2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dụng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

“2. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã, gồm:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện.

b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất”.

Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để UBND quận, huyện xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện.

Chia sẻ bài viết