09/11/2018 - 10:25

Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68) 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phát hành bốn tập tiếp theo của bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68), trong đó tập trung phản ánh các hoạt động của Đảng từ năm 2006 đến năm 2009.

Bốn tập Văn kiện Đảng Toàn tập mới xuất bản trong năm 2018.

Bốn tập Văn kiện Đảng toàn tập (tập 65 - 68) gồm: Các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng; các văn kiện của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; các văn kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư liên quan trực tiếp đến đường lối, quan điểm của Đảng. Nội dung các tập văn kiện phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 2006 - 2009, đáp ứng các yêu cầu chính xác, khách quan, tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, trung thành với bản gốc.

Các hoạt động của Đảng trong năm 2006 được phản ánh trong Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 65. Đây là thời điểm diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng thời cũng là năm tổng kết 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước (1986 - 2006). Qua đó, Đảng ta đã đánh giá: “Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”.

Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 66 phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2007. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao và khẩn trương của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, các địa phương nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều đạt được những kết quả vượt trội và tạo đà cho những năm tiếp theo phát triển mạnh hơn.

Bước sang năm 2008, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm bản lề thực hiện Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế 2001 - 2010. Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 67 tiếp tục phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Trung ương Đảng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: Về tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; về tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình…

Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 68 với dung lượng gần 1.300 trang, gồm 182 tài liệu, trong đó có 173 tài liệu ở phần chính thức và 9 tài liệu xếp vào phần Phụ lục, gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy định, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, văn hóa – xã hội của đất nước. Chỉ trong vòng một năm, với gần 200 tài liệu được công bố trong tập 68 đã phản ánh cường độ hoạt động rất khẩn trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo toàn diện đất nước, thể hiện năng lực cầm quyền của Đảng.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ bài viết