28/06/2011 - 16:38

Xây dựng Chương trình Hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết XI của Đảng

Ngày 27-6, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa IX. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là thảo luận, xây dựng Chương trình Hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Dự thảo của Chương trình hành động đề cập tới 4 chương trình cụ thể. Chương trình 1: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần của thanh thiếu nhi; Chương trình 2: Vận động và tổ chức thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Chương trình 3: Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chương trình 4: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từng Chương trình đều đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung giải pháp thực hiện cụ thể. Về tổ chức thực hiện, dự thảo Chương trình nêu ra 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 từ nay đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2011 - 2012); giai đoạn 2 từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI (2013 - 2015).

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; một số nội dung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; Đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết