23/04/2021 - 09:01

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HÐND bầu:

Theo quy định, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HÐND bầu được thực hiện 1 lần vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2021, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HÐND bầu được tiến hành vào cuối năm 2018.

Nhận thấy đây là việc làm quan trọng, Thường trực HÐND thành phố chỉ đạo công tác chuẩn bị gần 3 tháng trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Ðồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn, sao chụp những văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HÐND bầu gửi đến thường trực HÐND của 9 quận, huyện và 85 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố để HÐND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện.

Công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018 được thường trực HÐND các cấp phối hợp với ban thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp quan tâm thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, đúng đối tượng với tinh thần khách quan, công tâm, công bằng và dân chủ. Ðại biểu HÐND các cấp đều nhận thức được đầy đủ mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện nghiêm túc việc gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có sự phấn đấu, rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bản thân. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, không có trường hợp nào phải tiến hành thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm do có từ 2/3 tổng số đại biểu HÐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết