04/08/2015 - 08:56

Đồng chí Ngô Hồng Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

 

Hôm nay, ngày 4-8-2015, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tiến hành Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020. 245 đại biểu đại diện cho 5.008 đảng viên của 95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua, thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Trước thềm ĐH, Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Ngô Hồng Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối về những vấn đề, nội dung trọng tâm ĐH sẽ bàn bạc, thảo luận, quyết định.

* Thưa đồng chí, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ đã đạt được những kết quả gì nổi bật?

-Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC). Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm kiện toàn TCCSĐ; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Chính trị thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị - hành chính; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,74%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp 1.955 đảng viên, vượt chỉ tiêu 30,33%.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã gắn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (CT03) với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của CB, ĐV, CC, VC trong từng cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nâng lên; nhiều hạn chế khuyết điểm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cá nhân trong các cơ quan, đơn vị đã được khắc phục kịp thời; xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tốt… góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của CB, ĐV, CC, VC.

Các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng khen thưởng. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đối với từng cơ quan, đơn vị được thể hiện ra sao? Góp phần như thế nào vào sự phát triển thành phố?

- Đảng bộ Khối có 95 TCCSĐ trong các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, trường học, bệnh viện, cơ quan báo chí… Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, cấp ủy cơ sở đảng trong các cơ quan sở, ban, ngành thành phố đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của thành phố trên các lĩnh vực; đề ra các chủ trương, kế hoạch phát triển thành phố. Cấp ủy cơ sở các cơ quan thuộc khối Đảng đã lãnh đạo cơ quan tham mưu Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng; nghiên cứu vận dụng nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động sát với thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Cấp ủy cơ sở các cơ quan thuộc khối mặt trận, các đoàn thể lãnh đạo cơ quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua, vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cấp ủy cơ sở các cơ quan bảo vệ pháp luật đã lãnh đạo cơ quan phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cấp ủy cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng đã lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Cấp ủy cơ sở trong các bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Cấp ủy cơ sở trong các cơ quan báo chí đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền…

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính. Qua đó, đã có tác dụng tích cực trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ CB, CC, VC.

* Qua kiểm điểm, đánh giá những thành tựu và hạn chế của Đảng ủy khối trong lãnh đạo đảng bộ thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối nhận thấy còn những mặt hạn chế gì cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí?

-Tuy có nhiều cố gắng, nhưng nhiệm kỳ qua, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối chưa toàn diện. Một số cấp ủy cơ sở chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy cấp trên chưa sâu, chưa gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Việc khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo NQTW4 có nơi chưa nghiêm. Chưa có nhiều mô hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc đăng ký "làm theo" của một số cán bộ, đảng viên chưa thiết thực, cụ thể theo nhiệm vụ được phân công. Một số cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có mặt còn hạn chế, chưa quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối chưa bao quát các nội dung hoạt động của các loại hình cơ sở đảng…

* Thưa đồng chí, những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nào sẽ được ĐH đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VII tập trung bàn bạc, biểu quyết?

- BCH Đảng bộ khóa VI dự kiến mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 trình ĐH Đảng bộ Khối lần thứ XII quyết định là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ CB, ĐV có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín và năng lực lãnh đạo; hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu hàng năm có 98% đảng viên trở lên và có trên 90% CC, VC học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hàng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 1.200 đảng viên trở lên...

Để đạt được mục tiêu, những chỉ tiêu nêu trên, BCH Đảng bộ khóa VI đề ra các giải pháp trình ĐH quyết định. Trong đó, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Coi trọng việc đánh giá tinh thần, thái độ học tập, quán triệt nghị quyết của CB, ĐV, CC, VC. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đánh giá diễn biến tư tưởng, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra; kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho CB, ĐV, CC, VC. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác nêu gương, đi đầu việc tu dưỡng, rèn luyện và "làm theo" bằng những hành động thiết thực, cụ thể trong công việc thường ngày và trong các mối quan hệ giao tiếp của mỗi cá nhân. Tiếp tục thực hiện NQTW4, trong đó tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả bốn nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Sở Nội vụ thành phố, ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý; tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cơ sở đảng đồng thời là thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người sa sút ý chí, suy thoái về tư tưởng chính trị, không đủ tiêu chuẩn. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa sai phạm. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo từng loại hình cơ sở đảng...

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết