27/10/2016 - 14:33

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Từ ngày 16-12-2016, Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích) có hiệu lực thi hành.

Theo Quyết định này, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện phải đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm chất lượng dịch vụ (an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC); tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC; bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC…

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong ba hình thức khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; nhận kết quả giải quyết TTHC và gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến. Khi hoàn thành giải quyết TTHC, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được chuyển trả kịp thời cho các tổ chức, cá nhân. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả từ nhân viên bưu chính thì có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quả TTHC. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có thể chọn 1 trong 2 cách nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC gồm: Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền; Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.

Chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các điểm phục vụ bưu chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp doanh nghiệp bưu chính công ích hoặc nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích làm cho bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được thì doanh nghiệp bưu chính công ích phải có trách nhiệm khắc phục mọi hậu quả đã gây ra và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ.

C.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết