16/04/2012 - 20:41

Đồng chí Nguyễn Phiêu Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy:

Tập trung làm tốt công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Ngay khi Thành ủy triển khai Kế hoạch 12-KH/TU (ngày 27/3/2012) về thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQ TƯ4), Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và công tác tư tưởng trong triển khai thực hiện NQ này rất cụ thể, chặt chẽ. Nhìn chung, sau hơn 3 tuần triển khai thực hiện, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về NQTƯ4 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tiến hành khá đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Phiêu Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết:

- Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW, Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã có hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và công tác tư tưởng trong triển khai thực hiện NQTƯ4. Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản, những việc phải làm, các biện pháp thực hiện, từ đó, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố trong thực hiện NQTƯ4. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, phê phán những nhận thức và việc làm lệch lạc trong quá trình triển khai, thực hiện NQ. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt NQTƯ4 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải, thảo luận trên hội trường với tự đọc tài liệu, tự học; kiên quyết khắc phục tính hình thức, tình trạng “làm lướt” như đã xảy ra ở một số nơi trước đây. Đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện NQ; trực tiếp chủ trì hội nghị, thảo luận và truyền đạt, quán triệt NQ tại hội nghị cán bộ của cấp mình. Công tác tư tưởng trong triển khai, thực hiện NQ cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời, không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình và phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp, từ việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên tới tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Thưa đồng chí, để tạo sự chuyển biến thật sự về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ như đồng chí nói, trong quá trình nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện NQTƯ4, cán bộ đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản nào của NQ?

- Trong phổ biến, quán triệt NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên, cần phân tích sâu sắc tầm quan trọng, những thành tựu và hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng Đảng từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở xác định những vấn đề đang nổi lên, tập trung quán triệt sâu sắc những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung giải quyết: Một là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp TƯ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ba là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt.

Các đồng chí cán bộ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ chủ chốt của thành phố dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) do Thành ủy tổ chức vào ngày 19 và 20-3-2012 tham gia thảo luận ở tổ. Ảnh: KIM CHINH 

Đồng thời, cần làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục tiêu của NQ là phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt; phải khắc phục được những hạn chế, yếu kém 3 vấn đề nêu trên; phải tạo được niềm tin vào Đảng trong nhân dân và trong Đảng. Làm cho cán bộ, đảng viên hiểu được phương châm của NQ là phải khách quan, trung thực; cách làm khoa học, hiệu quả, bằng những giải pháp kiên quyết với quyết tâm cao, không nôn nóng; không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội lợi dụng, xuyên tạc, gây rối nội bộ. Đồng thời, hiểu rõ các giải pháp là phải tập trung luận giải và nắm vững, cụ thể hóa thành các công việc cần làm của 4 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong nhóm giải pháp thứ 4, cần chú trọng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

* Thưa đồng chí, đến nay, việc tổ chức phổ biến, quán triệt NQTƯ4 có bảo đảm yêu cầu, tiến độ Thành ủy đề ra?

- Đến thời đểm này, việc phổ biến, quán triệt NQTƯ4 của các cấp ủy đảng bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ của Thành ủy đề ra. Trong đó, Thành ủy đã tổ chức được 2 hội nghị quán triệt NQTƯ4 gồm 1 hội nghị dành cho 530 đồng chí là Thành ủy viên; trưởng, phó sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể thành phố; báo cáo viên thành phố; Bí thư, phó Bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Dân vận, Chánh văn phòng các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Thường vụ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư tỉnh, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và 1 hội nghị dành cho gần 500 cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Thành ủy quản lý. Quận ủy Ninh Kiều đã tổ chức 1 hội nghị quán triệt NQTƯ4 dành cho 230 cán bộ chủ chốt quận và các phường; Quận ủy Bình Thủy đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt NQTƯ4 dành cho hơn 400 cán bộ chủ chốt quận, các phường và đảng viên các phòng, ban, ngành trực thuộc Quận ủy; Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức 1 hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho 167 cán bộ chủ chốt huyện và các xã, thị trấn; Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tổ chức 1 hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho 225 cán bộ chủ chốt huyện và các xã, thị trấn. Huyện ủy Thới Lai đã tổ chức 1 hội nghị quán triệt NQTƯ 4 cho 363 cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn và cán bộ nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu. Qua theo dõi, giám sát, việc tổ chức học tập, quán triệt NQTƯ4 của các Quận ủy, Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Thái độ, tinh thần học tập của cán bộ, đảng viên từ hội nghị Thành ủy tổ chức đến Quận ủy, Huyện ủy tổ chức đều nêu cao tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 4-2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Nhà báo thành phố tổ chức 1 lớp cho cán bộ, văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí trên địa bàn thành phố; các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng sẽ hoàn thành việc tổ chức quán triệt NQTƯ4 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đối với các lực lượng vũ trang, việc tổ chức phổ biến, quán triệt NQTƯ4 cho đảng bộ các cấp trong Quân đội và Công an theo kế hoạch chỉ đạo của Quân ủy TƯ và Đảng ủy Công an TƯ.

Đối với các lớp ở cấp cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn đảng ủy, chi ủy, phường, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức các lớp học tập NQ cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ và mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của NQTƯ4 và Kế hoạch của đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện NQTƯ4. Thời gian mỗi lớp 1 ngày, hoàn thành trong tháng 5-2012.

Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Cấp thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức hội nghị phổ biến NQTƯ4 và các chỉ thị, kế hoạch đến các đoàn viên, hội viên. Thời gian trong nửa đầu tháng 5-2012. Cấp huyện (tương đương), Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt NQ TƯ4 và các chỉ thị, kế hoạch đến các đoàn viên, hội viên. Thời gian trong nửa cuối tháng 5-2012.

* Riêng đối với công tác tuyên truyền về NQTƯ4, có những vấn đề gì cần lưu ý, thưa đồng chí?

- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo ngành tuyên giáo (tuyên huấn) của các cấp ủy đảng và các ngành có liên quan ở các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền NQTƯ4 bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc hội họp và sinh hoạt lệ của chi bộ, các đoàn thể chính trị. Việc tuyên truyền thực hiện NQTƯ4 phải gắn với việc tuyên truyền thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành TƯ về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Đối với cơ quan thông tin đại chúng các cấp của thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo và định hướng bám sát nội dung, tinh thần của NQ TƯ4, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện NQTƯ4 để tuyên truyền. Trong đó, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu NQTƯ4; việc học tập, quán triệt và thực hiện NQ TƯ4 ở các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương và ở cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện NQTƯ4; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả. Chỉ đạo và định hướng các cơ quan thông tin đại chúng gắn việc tuyên truyền thực hiện NQTƯ4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước.

Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phải đảm bảo tính chính xác, trung thực với thái độ khách quan, xây dựng, gắn “xây” với “chống”, coi trọng nêu gương cổ vũ, nhân rộng gương người tốt việc tốt; tránh xu hướng phiến diện một chiều; thông tin sai lệch, bôi đen; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của NQ TƯ4 cũng như những biện pháp đưa NQ vào cuộc sống.

* Xin cảm ơn đồng chí !

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết